آمادگي پاسخگويي با افزايش روحيه مسئوليت پذيري

 جناب آقاي برادران ، مدير عامل محترم شركت جهان ، در جلسه اخير با مديران و مسئولان واحدهاي مختلف سازماني ، ضمن تأكيد بر لزوم آمادگي پرسنل براي پذيرش پرونده هاي جديد دريافتي از شهرداري ، افزايش روحيه مسئوليت پذيري براي همكاري و همراهي بيشتر با شهرداري تهران در جهت ارائه خدمات بهينه به مؤديان و پيمانكاران را مورد سفارش قرار دادند .
(روابط عمومي)

نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر را مي توان مفصل ترين منشور حكومتي و اداري منقول از اميرالمومنين (ع) دانست .

ادامه مطالب.....

معارفه مدير مالي

 

طي مراسمي با حضور جناب آقاي داودآبادي معاون محترم اقتصادي ، مالي و سرمايه انساني و همچنين با حضور جمعي از كاركنان امور مالي ، جناب آقاي قابل ولي زاده به عنوان مدير جديد امور مالي شركت منصوب گرديدند .

(روابط عمومي)