شركت مسكن و ساختمان جهان   

 

 

 

 

 

Jahan Housing and Building Company is the first financial service provider
in the field of non-cash financing for Municipality of Tehran and other major cities.

شركت مسكن و ساختمان جهان  اولين شركت ارائه دهنده خدمات مالي در زمينه تأمين بودجه غير نقدي
شهرداري هاي تهران
و ساير كلان شهرها است.