برخي از پروژه هاي فرا منطقه اي مهم و تأثيرگذار كه اين شركت در زمينه تأمين مالي و تسويه مطالبات مربوط به آنها نقش

داشته و بالغ بر 52000 ميليارد ريال بوده ، به شرح ذيل مي باشند :

 

 

   - تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از مناطق مختلف شهرداري تهران

   -  تأمين بخشي از بودجه مربوط به احداث بزرگراه امام علي (ع)

   -  مشاركت مالي در تكميل پروژه خط 3 مترو تهران

   -  مشاركت مالي در احداث و تكميل پروژه خط 7 مترو تهران

   -  مشاركت مالي در تعريض خيابان پيروزي تهران

   -  مشاركت در پروژه عمراني بزرگراه صدر و نيايش

   - مشاركت در پروژه شهيد شوشتري (دولت آباد)