دستاوردهای این شرکت در عرصه خدمات عمرانی شهر تهران عبارتند از :

 

   - تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از مناطق مختلف شهرداري تهران

   -  تأمين بخشي از بودجه مربوط به احداث بزرگراه امام علي (ع)

   -  مشاركت مالي در تكميل پروژه خط 3 مترو تهران

   -  مشاركت مالي در احداث و تكميل پروژه خط 7 مترو تهران

   -  مشاركت مالي در تعريض خيابان پيروزي تهران

   -  مشاركت در پروژه عمراني بزرگراه صدر و نيايش

   - مشاركت در پروژه شهيد شوشتري (دولت آباد)