برابر دعوت از سهامداران شرکت در تاریخ 1399/04/04 مجمع عمومی سالیانه شرکت (سال مالی منتهی به 1398) با حضور نمایندگان تمامی سهامداران برگزار گردید .

در این جلسه که نمایندگان سهامداران ، اعضاء محترم هیئت مدیره ، سرپرست محترم شرکت ، معاونت محترم مالی و اقتصادی ، حسابرس قانونی در محل شرکت برگزار گردید .

بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و با خیر مقدم رئیس محترم هیئت مدیره خدمت حضار ، جلسه شروع و وارد دستور گردید .

در ابتدا ، گزارش حسابرس قانونی قرائت ، و معاونت مالی و اقتصادی مستندات و توضیحات خود را نسبت به بند بند گزارش قرائت شده ارائه نمودند.  گزارش ارائه شده توسط حسابرس قانونی شامل سه بند شرط و دو بند بازرسی بود که مورد تأیید قرار گرفت .

در نهایت ، تکالیف مجمع شامل وضعیت کنونی و برنامه های آتی شرکت ، پیگیری مطالبات و رفع بندهای شرط حسابرس و موارد قانونی دیگر جمع بندی و اعلام گردید. 

و در پایان ، جلسه با قرائت صلوات و قدردانی از زحمات مسئولین شرکت بابت عملکرد آنها در سال 98  ختم گردید.