• آگهی مزایده عمومی به تاریخ 1402/07/03 

  واگذاری حق بهره برداری از واحدهای تجاری مجتمع های سپهسالار، پارس، نام آوران حکیمیه، روژه سنتر، یاس کامرانیه.