ماموریت ها

ماموریت های این شرکت در عرصه خدمات عمرانی شهر تهران عبارتند از :

   - ارائه خدمات مربوط به شناسایی، ارائه، تحصیل منابع در حوزه فعالیت شرکت

   - احراز و تثبیت و انجام تعمیرات و اتمام ساختمان نیمه تمام

   - تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای ساختمانی

   - تسويه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از مناطق مختلف شهرداري تهران

   -  انجام کلیه عملیات ساختمانی اعم از خرید، خدمات و مشارکت و سرمایه گذاری و اجرای برگزاری مناقصه و مزایده

   -  تسویه مطالبات پیمانکاران و دیون سنواتی شهرداری تهران در قالب صدور برات کارت بیش از سه هزار میلیارد تومان

   -  انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مدیریتی و نظارت و پیگیری طرح های اجرائی

   - تسویه مطالبات پیمانکاران شرکت بهره برداری مترو تهران بالغ بر یک هزار و پانصد میلیارد تومان

   -  تامین تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و حمل و نقل برای شهرداری ها و سازمان ها