ماموریت ها

ماموریت های این شرکت عبارتند از :
  •  کارگزار بانک شهر در تهاتر املاک مودیان.
  •  کارگزار شهرداری تهران و دیگر کلان شهرها.
  •  مولدسازی و نگهداشت املاک بانک شهر .
  •  خرید و تهاتر املاک مورد نیاز بانک شهر.
  •  وصول مطالبات بانک شهر از شهرداری ها.
  •  تامین تجهیزات مورد نیاز شهرداری ها.
  •  انجام خدمات فنی،مهندسی و شهرسازی.
  •  تامین تسهیلات مودیان شهرداری ها.
  •  کارسازی مطالبات، خرید دین، بدهی ها، تهاتر هالوگرام و حواله شهرداری ها .