معرفی هیئت مدیره ، معاونین و مدیران

اعضاء هیئت مدیره شرکت مسکن و ساختمان جهان

معاونین شرکت مسکن و ساختمان جهان

محمد خبازها

معاون املاک و سرمایه گذاری

علیرضا رستم آبادی

سرپرست معاونت مالی و اداری

علی اصغر همتی

معاون فنی و مهندسی

سید عباس موسوی

سرپرست معاونت حقوقی و امور قراردادها

مدیران شرکت مسکن و ساختمان جهان