معرفی هیئت مدیره ، معاونین و مدیران

مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت مسکن و ساختمان جهان

معاونین شرکت مسکن و ساختمان جهان

مدیران شرکت مسکن و ساختمان جهان