• آگهی مزایده عمومی به تاریخ 1402/11/11

  مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع تجاری کساء.

 

  • آگهی مزایده عمومی به تاریخ 1402/09/12

  واگذاری حق بهره برداری از واحدهای تجاری و انباری مجتمع های سپهسالار، پارس، نام آوران حکیمیه، کساء.

 

  • آگهی مزایده عمومی به تاریخ 1402/07/03 

  واگذاری حق بهره برداری از واحدهای تجاری مجتمع های سپهسالار، پارس، نام آوران حکیمیه، روژه سنتر، یاس کامرانیه.