تسویه مطالبات پیمانکاران با برات کارت


پیمانکاران محترم شهرداری تهران

در راستای تسویه مطالبات و اخذ برات کارت مدارک ذیل ضروری می باشد :

  • تهیه و ارائه اقرار نامه رسمی با متن و مفاد مورد تایید شهرداری تهران
  • تهیه و ارائه اصل و تصویر مدارک شناسایی اشخاص حقیقی ، حقوقی و صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت
  • اخذ فرم احراز هویت از سایت شرکت مسکن و ساختمان جهان و تکمیل آن
  • ارائه آخرین تغییرات روزنامه رسمی اشخاص حقوقی
  • زمان مراجعه به شرکت مسکن و ساختمان جهان طبق برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده می باشد.

فرآیند تسویه مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران از طریق کارگزاری شرکت مسکن و ساختمان جهان